ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading 

เมื่ออนาคตวิ่งมาหาเราเร็วขึ้น วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซุนวูกล่าวว่า การรบถ้ารู้จักการวางแผนที่ดี รู้เขารู้เรา มีสิทธิที่จะชนะทั้งร้อยครั้ง ศาสตร์ข้อนี้ได้มีการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย คือ ทฤษฎี SWOT Analysis นอกจากนี้ ซุนวูกล่าวว่า การนำกองทัพสู่ชัยชนะมีปัจจัย 5 ประการ - ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรรบ และเมื่อใดไม่ควรรบ - ต้องรู้จักการผ่อนหนักเป็นเบา - แม่ทัพ นายกอง และพลทหารต้องเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน - ต้องมีการวางแผนที่ดีและเตรียมการรอบคอบ - ต้องมีขุนพลที่มีความรู้ความสามารถ และไม่ถูกแทรกแซงขณะดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถประยุกต์ได้ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้แปลจึงพยายามผสมผสานความเป็นทั้งตะวันตกและตะวันออกให้ลงตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่านและสามารถนำศาสตร์การจัดการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้จริงยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ สังคม องค์กรและตนเองในที่สุด

Call No.
: 658.4012 ก446 2555
Shelf location
: ตู้ 20 ชั้น 31 (20/31)
Published year
: 2555
Publisher
: พงษ์สาส์น
Category
Page
: 431 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
09000038
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading
On shelf
 Reserve 
09000039
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading
On shelf
 Reserve 
09000074
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-706-032-3 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ก446 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2555 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
100 a : Author 
110 a : Author Corporate Name 
ทรรศนะ บุญขวัญ, ผู้แปล 
245 a : Title 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading 
250 a : Edition 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
แมคกรอ - ฮิล 
260 c : Date of published 
2555 
300 a : Total pages 
431 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 c : c - Dimensions 
26 ซม. 
350 a : Price 
359 บ. 
440 a : a - Title 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy : concepts and reading 
520 a : Description 
เมื่ออนาคตวิ่งมาหาเราเร็วขึ้น วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซุนวูกล่าวว่า การรบถ้ารู้จักการวางแผนที่ดี รู้เขารู้เรา มีสิทธิที่จะชนะทั้งร้อยครั้ง ศาสตร์ข้อนี้ได้มีการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย คือ ทฤษฎี SWOT Analysis นอกจากนี้ ซุนวูกล่าวว่า การนำกองทัพสู่ชัยชนะมีปัจจัย 5 ประการ - ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรรบ และเมื่อใดไม่ควรรบ - ต้องรู้จักการผ่อนหนักเป็นเบา - แม่ทัพ นายกอง และพลทหารต้องเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน - ต้องมีการวางแผนที่ดีและเตรียมการรอบคอบ - ต้องมีขุนพลที่มีความรู้ความสามารถ และไม่ถูกแทรกแซงขณะดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถประยุกต์ได้ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้แปลจึงพยายามผสมผสานความเป็นทั้งตะวันตกและตะวันออกให้ลงตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่านและสามารถนำศาสตร์การจัดการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้จริงยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ สังคม องค์กรและตนเองในที่สุด 
710 a : Corporate name 
null 
710 b : b - Subordinate unit 
ทรรศนะ บุญขวัญ 
856 6 : Link 
ตู้ 20 ชั้น 31 (20/31) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.