ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

วิธีเขียนแผนธุรกิจ = Business Plan 

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจให้ทราบว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างไร ถ่ายทอดด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

Call No.
: 658.4012 ช447ว 2554
Shelf location
: ตู้ 20 ชั้น 32 (20/32)
Published year
: 2554
Publisher
: เอ็กซ์เปอร์เน็ท
Category
Page
: 108 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00041882
วิธีเขียนแผนธุรกิจ = Business Plan
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-974-414-148-4 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ช447ว 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2554 
245 a : Title 
วิธีเขียนแผนธุรกิจ = Business Plan 
250 a : Edition 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
เอ็กซ์เปอร์เน็ท 
260 c : Date of published 
2554 
300 a : Total pages 
108 หน้า 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
300 c : c - Dimensions 
26 ซม. 
350 a : Price 
120 บ. 
440 a : a - Title 
วิธีเขียนแผนธุรกิจ = Business Plan 
520 a : Description 
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากจะทำธุรกิจให้ทราบว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างไร ถ่ายทอดด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ 
650 a : Subject 
710 a : Corporate name 
null 
856 6 : Link 
ตู้ 20 ชั้น 32 (20/32) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.