ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

ก้าวทัน อาเซียน 
 

หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้งสภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558

Published date
: Dec 17, 2015
Publisher
: pichai book
Category
Page
: 199
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 2 more copies!

MARC Information
050 a : Call no. 2 
 
050 a : Call no. 3 
 
050 a : Call no. 1 
 
245 a : Title 
ก้าวทัน อาเซียน 
300 a : Pages 
199 
520 a : Description 
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้งสภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.