ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง 

กระบวนการ "เล่น" สามารถดึงศักยภาพของสมอง พลังแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสามารถในการจินตนาการและสร้างสรรค์ ออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีการแบบ "Lego Serious Play" นี้ได้นำข้อดีของการเล่นเข้ามาใช้ เพื่อดึงศักยภาพสมองของผู้เข้าร่วมประชุมให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด วิธีการนี้จะช่วยสร้างการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมพยายามมีส่วนร่วม ปลดล๊อคองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับแต่ละบุคคล และก้าวข้ามกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ช่วยให้ผู้บริหารดึงจินตนาการออกมาช่วยสร้างกลยุทธ์ได้อย่างดียิ่งขึ้น สามารถมองแนวทางการแก้ปัญหาอันยอดเยี่ยมออกมาได้ และช่วยรับมือความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจต้องประสบพบเจอ หนังสือ "Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงวิธีการทำงานของสมอง ความทรงจำ และการใช้มือช่วยสมองคิด ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ผู้อ่านจะค้นพบวิธีการที่มีประโยชน์ต่อการดึงศักยภาพสมองออกมาใช้งานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังอธิบายวิธีการใช้งาน Lego Serious Play สำหรับสร้างแผนกลยุทธ์ ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาอันยอดเยี่ยม และค้นหาวิธีรับมือกับความท้าทายรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาขององค์กร และบริษัทต่างๆ มากมาย นับเป็นหนังสือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ทีมงาน และตัวผู้อ่านแต่ละคนให้สามารถดึงความสามารถของทุกคนออกมาได้เป็นอย่างดี

Call No.
: 658.4012 ร454ล 2559
Shelf location
: ตู้ 20 ชั้น 34 (20/34)
Published year
: 2559
Publisher
: ไอดีซี พรีเมียร์
Category
Page
: 280 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
09001468
Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-200-659-3 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2559 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ร454ล 
110 a : Author Corporate Name 
พชร อยู่สวัสดิ์ 
245 a : Title 
Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง 
250 a : Edition 
260 a : Place of publication 
นนทบุรี 
260 b : Publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 c : Date of published 
2559 
300 c : c - Dimensions 
21 ซม. 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 a : Total pages 
280 หน้า 
350 a : Price 
395 บ. 
440 a : a - Title 
Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง 
520 a : Description 
กระบวนการ "เล่น" สามารถดึงศักยภาพของสมอง พลังแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสามารถในการจินตนาการและสร้างสรรค์ ออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีการแบบ "Lego Serious Play" นี้ได้นำข้อดีของการเล่นเข้ามาใช้ เพื่อดึงศักยภาพสมองของผู้เข้าร่วมประชุมให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด วิธีการนี้จะช่วยสร้างการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมพยายามมีส่วนร่วม ปลดล๊อคองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับแต่ละบุคคล และก้าวข้ามกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ช่วยให้ผู้บริหารดึงจินตนาการออกมาช่วยสร้างกลยุทธ์ได้อย่างดียิ่งขึ้น สามารถมองแนวทางการแก้ปัญหาอันยอดเยี่ยมออกมาได้ และช่วยรับมือความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจต้องประสบพบเจอ หนังสือ "Lego Serious Play พัฒนาธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองขั้นสูง" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงวิธีการทำงานของสมอง ความทรงจำ และการใช้มือช่วยสมองคิด ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ผู้อ่านจะค้นพบวิธีการที่มีประโยชน์ต่อการดึงศักยภาพสมองออกมาใช้งานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังอธิบายวิธีการใช้งาน Lego Serious Play สำหรับสร้างแผนกลยุทธ์ ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาอันยอดเยี่ยม และค้นหาวิธีรับมือกับความท้าทายรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาขององค์กร และบริษัทต่างๆ มากมาย นับเป็นหนังสือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ทีมงาน และตัวผู้อ่านแต่ละคนให้สามารถดึงความสามารถของทุกคนออกมาได้เป็นอย่างดี 
856 6 : Link 
ตู้ 20 ชั้น 34 (20/34) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.