ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย 

ในยุคที่ความสำเร็จของงานคือการบริหารคน และศิลปะด้านการทำงานกับคนกำลังเชื่อมสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ผู้นำจะประสบความสำเร็จได้จึงต้องรู้จักสมอง เข้าใจกลไกการทำงานของมัน ซึ่งเป็นต้นทางของวิธีคิด พฤติกรรม และปฏิกริยาอันหลากหลายของผู้คนที่เราพบเจอในทุกวัน หนังสือ "ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย" เล่มนี้ เล่าเรื่องของสมองด้วยโมเดลง่ายๆ 3 ชุด คือ B.A.S.E Model ปรับสมอง, SIMGARD Model เปลี่ยนชีวิต และ F.I.G.H.T Model พิชิตเป้าหมาย แล้วคุณจะรู้ว่าสมองไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับเกินเข้าใจ ถ้าเรารู้จักสมอง เราจะเข้าใจและรับมือกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้นอีกมากมาย

Call No.
: 658.4092 ธ449ป 2559
Shelf location
: ตู้ 21 ชั้น 12 (21/12)
Published year
: 2559
Publisher
: เนชั่นบุ๊คส์
Category
Page
: 320 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
09001522
ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-515-643-1 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ธ449ป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2559 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
245 a : Title 
ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
เนชั่นบุ๊คส์ 
260 c : Date of published 
กุมภาพันธ์ 2559 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งแรก 
300 a : Total pages 
320 หน้า 
300 c : c - Dimensions 
21 ซม. 
350 a : Price 
225 บ. 
440 a : a - Title 
ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย 
520 a : Description 
ในยุคที่ความสำเร็จของงานคือการบริหารคน และศิลปะด้านการทำงานกับคนกำลังเชื่อมสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ผู้นำจะประสบความสำเร็จได้จึงต้องรู้จักสมอง เข้าใจกลไกการทำงานของมัน ซึ่งเป็นต้นทางของวิธีคิด พฤติกรรม และปฏิกริยาอันหลากหลายของผู้คนที่เราพบเจอในทุกวัน หนังสือ "ปรับสมอง เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย" เล่มนี้ เล่าเรื่องของสมองด้วยโมเดลง่ายๆ 3 ชุด คือ B.A.S.E Model ปรับสมอง, SIMGARD Model เปลี่ยนชีวิต และ F.I.G.H.T Model พิชิตเป้าหมาย แล้วคุณจะรู้ว่าสมองไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับเกินเข้าใจ ถ้าเรารู้จักสมอง เราจะเข้าใจและรับมือกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้นอีกมากมาย 
650 a : Subject 
856 6 : Link 
ตู้ 21 ชั้น 12 (21/12) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.