ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เก่งจีน 30 ชม. 

หนังสือเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเองผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐาน ด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์ คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้

Published date
: Mar 02, 2017
Publisher
: ภาษาและวัฒธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Category
Page
: 282
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เก่งจีน 30 ชม. 
300 a : Pages 
282 
520 a : Description 
หนังสือเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเองผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐาน ด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์ คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.