ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้ 

นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบ

Published date
: Apr 04, 2017
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 217
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้ 
300 a : Pages 
217 
520 a : Description 
นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.