ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ

Published date
: Apr 04, 2017
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 189
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
300 a : Pages 
189 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.