ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างและหน่วยความจำของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51เป็นพื้นฐานและเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบควบคุมไฟจราจร เป็นต้น ประกอบด้วยรูปภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีหลักสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Published date
: Apr 05, 2017
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 338
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 
300 a : Pages 
338 
520 a : Description 
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างและหน่วยความจำของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51เป็นพื้นฐานและเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบควบคุมไฟจราจร เป็นต้น ประกอบด้วยรูปภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีหลักสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.