ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

"พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์และไอที ไว้มากกว่า 3,000 คำ เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ ทั้งคำย่อและคำเต็ม อธิบายกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบสำคัญเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ รวมถึงใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

Call No.
: 004.03 ฝ211พ 2557
Shelf location
: ตู้ 1 ชั้น 10 (1/10)
Published year
: 2557
Publisher
: ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category
Page
: 544 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00045674
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-082-068-9 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ฝ211พ 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2557 
245 a : Title 
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
260 c : Date of published 
2557 
300 a : Total pages 
544 หน้า 
300 c : c - Dimensions 
16 ซม. 
350 a : Price 
185 บ. 
440 a : a - Title 
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
520 a : Description 
"พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์และไอที ไว้มากกว่า 3,000 คำ เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ ทั้งคำย่อและคำเต็ม อธิบายกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบสำคัญเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ รวมถึงใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
856 6 : Link 
ตู้ 1 ชั้น 10 (1/10) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.