ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

"100 วิธีการส่งเสริมการขาย" ในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่เกินกว่าความคาดหวังในรูปแบบที่ไม่จำเจ ด้วยการอ่านใจลูกค้า และทำให้ลูกค้า ถูกใจ - ไว้วางใจ - อุ่นใจ เพื่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ไม่ใช่แค่ยอดขายตามกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว!

Published date
: Feb 06, 2019
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 344
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9789744436603 
245 a : Title 
100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย 
300 a : Pages 
344 
520 a : Description 
"100 วิธีการส่งเสริมการขาย" ในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่เกินกว่าความคาดหวังในรูปแบบที่ไม่จำเจ ด้วยการอ่านใจลูกค้า และทำให้ลูกค้า ถูกใจ - ไว้วางใจ - อุ่นใจ เพื่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ไม่ใช่แค่ยอดขายตามกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว! 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.