ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย 

การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการจะมีการวางแผนการตลาดในการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การให้ส่วนลด ของแถม ของแจก ของชิงโชค จับฉลาก และอีกหลายวิธี เพื่อให้ทำให้กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่กิจการไม่ควรมองข้ามก็คือ ภาระภาษีอันเกิดจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาษีอากร ถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากการส่งเสริมการขายไม่มีความเข้าใจในภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระภาษีที่กิจการจะต้องชำระอันเกิดจากส่งเสริมการขาย กิจการอาจถูกประเมินเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม ทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น

Published date
: Feb 06, 2019
Publisher
: ธรรมนิติ
Category
Page
: 618
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย 
300 a : Pages 
618 
520 a : Description 
การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการจะมีการวางแผนการตลาดในการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การให้ส่วนลด ของแถม ของแจก ของชิงโชค จับฉลาก และอีกหลายวิธี เพื่อให้ทำให้กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่กิจการไม่ควรมองข้ามก็คือ ภาระภาษีอันเกิดจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาษีอากร ถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากการส่งเสริมการขายไม่มีความเข้าใจในภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระภาษีที่กิจการจะต้องชำระอันเกิดจากส่งเสริมการขาย กิจการอาจถูกประเมินเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม ทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.