ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น 

การจ่ายเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละวันจะมีจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากรายจ่ายของกิจการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน และต้องเป็นการจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่มีการจ่ายเงินบางกรณีที่ประมวลรัษฎากรได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งในทางปฎิบัติจึงมักจะพบปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่เป็นประจำว่า... รายการใดต้องหักภาษี รายการใดไม่ต้องหักภาษี และต้องหักในอัตราใด ปัญหาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จึงมักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท โดยมักจะมีข้อถกเถียงกันระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้รับเงินทุกครั้งไป

Published date
: Feb 08, 2019
Publisher
: ธรรมนิติ
Category
Page
: 856
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9786163021526 
245 a : Title 
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น 
300 a : Pages 
856 
520 a : Description 
การจ่ายเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละวันจะมีจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากรายจ่ายของกิจการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน และต้องเป็นการจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่มีการจ่ายเงินบางกรณีที่ประมวลรัษฎากรได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งในทางปฎิบัติจึงมักจะพบปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่เป็นประจำว่า... รายการใดต้องหักภาษี รายการใดไม่ต้องหักภาษี และต้องหักในอัตราใด ปัญหาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จึงมักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท โดยมักจะมีข้อถกเถียงกันระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้รับเงินทุกครั้งไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.