ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

บัณชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ 

หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้นให้ผู้รู้บัญชีเบื้องต้น หรือ ไม่มีความรู้บัญชี และภาษีอากร ได้ศึกษาประเด็นที่ไปที่มาของการบันบัญชี ระบบบัญชี ระบบเอกสาร การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ ภาระภาษีอากรที่กิจการจะต้องประสบ...หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ นักบัญชีที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และภาระภาษีอากรที่สำคัญ

Published date
: Feb 08, 2019
Publisher
: ธรรมนิติ
Category
Page
: 597
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9786163021427 
245 a : Title 
บัณชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ 
300 a : Pages 
597 
520 a : Description 
หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้นให้ผู้รู้บัญชีเบื้องต้น หรือ ไม่มีความรู้บัญชี และภาษีอากร ได้ศึกษาประเด็นที่ไปที่มาของการบันบัญชี ระบบบัญชี ระบบเอกสาร การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ ภาระภาษีอากรที่กิจการจะต้องประสบ...หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ นักบัญชีที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และภาระภาษีอากรที่สำคัญ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.