ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

ภาษาญี่ปุ่นคุณพูดได้ สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็วๆ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานทุกวัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นจริง เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการสนทนาและการฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านรูปภาพและสามารถเข้าใจความหมายการตีความตามสถานการณ์ที่เห็นด้วยตัวเอง เพียง 20 ชม. ความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม มีซีดีประกอบ ในซีดีเป็นการออกเสียง ในเรื่องแนะนำภาษาญี่ปุ่น , คำทักทายและสำนวนวลี , บทสนทนา ,คำศัพท์และสำนวน , และแบบฝึกหัด ในแต่ละบท

Published date
: Feb 13, 2019
Publisher
: ภาษาและวัฒนธรรม
Category
Page
: 185
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9789744433367 
050 a : Call no. 1 
 
050 a : Call no. 2 
 
050 a : Call no. 3 
 
245 a : Title 
เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. 
300 a : Pages 
185 
520 a : Description 
ภาษาญี่ปุ่นคุณพูดได้ สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็วๆ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานทุกวัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นจริง เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการสนทนาและการฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านรูปภาพและสามารถเข้าใจความหมายการตีความตามสถานการณ์ที่เห็นด้วยตัวเอง เพียง 20 ชม. ความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม มีซีดีประกอบ ในซีดีเป็นการออกเสียง ในเรื่องแนะนำภาษาญี่ปุ่น , คำทักทายและสำนวนวลี , บทสนทนา ,คำศัพท์และสำนวน , และแบบฝึกหัด ในแต่ละบท 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.