ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เก่งจีน 30 ชม. 

หนังสือ "เก่งจีน 30 ชม." เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศจีนของผู้เขียน เนื้อหาแบ่งเป็น บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐานด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้

Published date
: Feb 13, 2019
Publisher
: ภาษาและวัฒนธรรม
Category
Page
: 280
Rating
:

Type
E-Book
Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9786167121017 
050 a : Call no. 1 
 
050 a : Call no. 2 
 
050 a : Call no. 3 
 
245 a : Title 
เก่งจีน 30 ชม. 
300 a : Pages 
280 
520 a : Description 
หนังสือ "เก่งจีน 30 ชม." เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศจีนของผู้เขียน เนื้อหาแบ่งเป็น บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐานด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.