ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

เครื่องยนต์หัวฉีด EFI 

"เครื่องยนต์หัวฉีด EFI" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. หรือผู้อ่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีดโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน ต่อด้วยระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI รายละเอียดการทำงานของวงจร ใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ที่ใช้กับเครื่องยนต์หลายรุ่น คือเครื่องยนต์ TOYOTA รุ่น 4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE เนื้อหาส่วนมากที่ผู้เขียนนำมาใช้จะอ้างอิงมาจากเครื่องยนต์ TOYOTA เนื่องจากง่ายต่อการทำความเข้าใจและเครื่องยนต์มีใช้มาก ทั้งในรูปแบบเครื่องยนต์เก่าและเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน ส่วนเครื่องยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อื่น ๆ เช่น HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN ฯลฯ ก็จะมีส่วนประกอบและหลักการทำงานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งถ้าผู้อ่านมีคู่มือการซ่อมและวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก

Call No.
: 629.253 น169ค 2562
Shelf location
: ตู้ 17 ชั้น 13 (17/13)
Published year
: 2562
Publisher
: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Category
Page
: 388 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00046419
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI
On shelf
 Reserve 
00046420
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-974-443-755-6 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2562 
050 b : Call No. 2: Author ID 
น169ค 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
245 a : Title 
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI 
250 a : Edition 
57 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) 
260 c : Date of published 
2562 
300 c : c - Dimensions 
26 ซม. 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งที่ 57 
300 a : Total pages 
388 หน้า 
350 a : Price 
255 บ. 
440 a : a - Title 
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI 
520 a : Description 
"เครื่องยนต์หัวฉีด EFI" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. หรือผู้อ่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีดโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน ต่อด้วยระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI รายละเอียดการทำงานของวงจร ใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ที่ใช้กับเครื่องยนต์หลายรุ่น คือเครื่องยนต์ TOYOTA รุ่น 4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE เนื้อหาส่วนมากที่ผู้เขียนนำมาใช้จะอ้างอิงมาจากเครื่องยนต์ TOYOTA เนื่องจากง่ายต่อการทำความเข้าใจและเครื่องยนต์มีใช้มาก ทั้งในรูปแบบเครื่องยนต์เก่าและเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน ส่วนเครื่องยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อื่น ๆ เช่น HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN ฯลฯ ก็จะมีส่วนประกอบและหลักการทำงานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งถ้าผู้อ่านมีคู่มือการซ่อมและวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก 
650 a : Subject 
856 6 : Link 
ตู้ 17 ชั้น 13 (17/13) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.