ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่องการใช้การตลาด มาเป็นเเนวคิดในการเสริมสร้างพลังทีมขาย สร้างยอดขายให้มีความเจริญเติบโตสืบต่อไป ในเล่มได้กล่าวถึงความหมายของการตลาด การขายเเละการบริการ โดยตอบสนองด้วยกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ ตลอดจนการรู้จักการวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ ได้รู้จักพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เรียกกันว่าลูกค้า หรือผู้ใช้ แล้วหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่างๆ ในอันที่จะสร้างยอดขายให้พรั่งพรู เเละยังได้กล่าวถึงกระบวนการต่างๆ ไว้หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาศัยองค์ประกอบต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับสินค้า เเละธุรกิจได้อย่างมีความยั่งยืน

Call No.
: 658.8 ส238ก 2561
Shelf location
: ตู้ 22 ชั้น 6 (22/6)
Published year
: 2561
Publisher
: Smart life
Category
Page
: 272 หน้า
Rating
:

Barcode
Title of Copy
Status
00046576
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร
On shelf
 Reserve 

MARC Information
020 a : ISBN 
978-616-441-231-6 
050 b : Call No. 2: Author ID 
ส238ก 
050 b : Call No. 4: Item/Issue No. 
ทั่วไป 
050 b : Call No. 3: Publish Year 
2561 
050 a : Call No. 1: Classification No. 
245 a : Title 
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Publisher 
smart life 
260 c : Date of published 
2561 
300 c : c - Dimensions 
21 ซม. 
300 b : Other physical details 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
300 a : Total pages 
272 หน้า 
350 a : Price 
215 บ. 
440 a : a - Title 
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่องการใช้การตลาด มาเป็นเเนวคิดในการเสริมสร้างพลังทีมขาย สร้างยอดขายให้มีความเจริญเติบโตสืบต่อไป ในเล่มได้กล่าวถึงความหมายของการตลาด การขายเเละการบริการ โดยตอบสนองด้วยกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ ตลอดจนการรู้จักการวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ ได้รู้จักพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เรียกกันว่าลูกค้า หรือผู้ใช้ แล้วหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่างๆ ในอันที่จะสร้างยอดขายให้พรั่งพรู เเละยังได้กล่าวถึงกระบวนการต่างๆ ไว้หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาศัยองค์ประกอบต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับสินค้า เเละธุรกิจได้อย่างมีความยั่งยืน 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
856 6 : Link 
ตู้ 22 ชั้น 6 (22/6) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.