ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu BookDetail

DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป

Published date
: Oct 08, 2015
Publisher
: TCDC
Category
Page
: 56
Rating
:

Type
E-Book
Available
Unlimited

MARC Information
100 a : Author 
245 a : Title 
DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ 
300 a : Pages 
56 
520 a : Description 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.