ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu Book

  • View :
Author : ส.บุญเจริญ
Publishing Date : Jun 25, 5010
นิยายแนวชีวิตรักผจญภัยของหกสหายนักเรียนการบินแห่งกองทัพอากาศที่เมื่อเข้าเรียนแล้วต้องฝึกขับเครื่องบินขับไล่ ต้องเรียนรู้การขับเครื่องบินผาดโผนซึ่งต่างจากนักบินพลเรือน เพราะฉะนั้นตัวละครในเรื่องจึงต้องมีความอาจหาญ กล้าแกร่ง มีความเป็นลูกผู้ชาย เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับสายยงยศอย่างที่เรียกว่า “สายแดง” อันพาดอยู่ระหว่างหน้าอกกับอินทรธนูบนบ่า...ใครได้รับแล้วถือว่าเป็นเกียรติยศที่ต้องรักษาไว้สูงสุด.... สายแดง ไม่เพียงเล่าเรื่องของนักเรียนการบินหกคนอย่างสนุก ตื่นเต้น ชวนติดตามและให้ภาพบรรยากาศและประวัติศาสตร์การบินไทยเอาไว้เท่านั้น หากแต่นักเขียนยังได้ผูกเรื่องให้เป็นรื่องความรักอันเกิดขึ้นระหว่างเหล่าลูกผู้ชายนายทหารกับหญิงสาว นับเป็นเรื่องรักที่มีทั้งบทพ่อแง่แม่งอ รักแสนซื่อ และรักอย่างบูชารัก แม้กระทั่งความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนในแบบที่เรียกว่ามิตรแท้...ที่หลายครั้งต้องเสียสละอย่างสูง
Author : ว.วชิรเมธี
Publishing Date : Jul 30, 2554
พุทธพบวิทย์
Author : สำรวย สังข์สะอาด
Publishing Date : Oct 15, 2019
Author : ส่ง สุขดานนท์
Publishing Date : Oct 12, 2019
Author : สุชาติ ปรีชาธร
Publishing Date : Oct 12, 2019
Author : ชวลิต เชียงกุล
Publishing Date : Oct 11, 2019
Author : บุญทัน สม
Publishing Date : Oct 09, 2019
Author : ชูเกียรติ วรสุชีพ
Publishing Date : Sep 11, 2019
หนังสือ "ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้พื้นฐานและหลักการทำงานของส่วนประกอบสำคัญ ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของจัดการกระบวนการ การจัดสรรหน่วยความจำ ระบบอุปกรณ์เข้าออก ระบบกระจาย และความมั่นคงของระบบ โดยเชื่อมโยงหลักการต่างๆ กับระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ ลินุกซ์ Windows ของบริษัทไมโครซอฟท์ รวมทั้งแอนดรอยด์ และ iOS เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพัฒนาการ และเกิดมุมมองของการออกแบบต่อไปในอนาคตได้
Author : ธัชกร วงษ์คำชัย
Publishing Date : Sep 11, 2019
หนังสือ "ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แนะนำการติดตั้งและการใช้งานฟังก์ชันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในโปรแกรม Adobe Dremweaver CS6 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม AppServ และ phpMyAdmin ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แค๊ตตาล๊อกสินค้าที่กล่าวถึงในเล่ม โดยที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั้งมือใหม่หรือมือเก่าไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อจัดการข้อมูลให้ยุ่งยาก ก็สามารถสร้างเว็บไซต์แค็ตตาล็อกสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ Adobe Dreamwever CS6 จัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงแนะนำแนวทางการออกแบบเว็บไซต์สำหรับใช้งานบนหลายอุปกรณ์ หรือการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์ที่ต่างกัน เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และปริญญาตรี หรือครูอาจารย์ที่จะใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไป
Author : สุวิทย์ นามบุญเรือง
Publishing Date : Sep 11, 2019
"การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
Author : มัณฑนา ปราการสมุทร
Publishing Date : Sep 11, 2019
หนังสือเล่มนี้ต้องการแนะนำให้ผู้ที่เริ่มศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรมหรือผู้ที่มีความรู้ในภาษาอื่นมาบ้างแล้วสามารถศึกษาภาษาไพธอนและเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนพยายามใช้ประสบการณ์ที่ทำการสอบด้านการเขียนโปรแกรมมานานมาเขียนอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ เน้นรูปแบบที่ชัดเจน และมีตัวอย่างมากมาย ประกอบให้เห็นอย่างละเอียด ซึ่งผู้สนใจสามารถนำมาปฏิบัติและฝึกฝนได้เอง จนสามารถเขียนโปรแกรมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามที่ต้องการ
Author : จตุรงค์ นภาธร
Publishing Date : Sep 11, 2019
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่บรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ โดยเน้นกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติเป็นสำคัญ ด้วยเหตุที่ว่า บรรษัทข้ามชาติทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน และองค์การหรือบริษัทไทยจำนวนมาก็เริ่มก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ และมีสถานะเป็นบรรษัทข้ามชาติในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่ทวีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น มีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไปอยู่หลายแง่มุม ประกอบกับหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยากแก่การทำความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา และแม้กระทั่งนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ผู้เขียนจึงถือโอกาสนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ได้ร่ำเรียนมา พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากต่างประเทศ และกรณีศึกษาของบรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากประเทศไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนเข้าไปทำการศึกษาวิจัยมาสังเคราะห์ แต่งและเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจศึกษาหาความรู้ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.