ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
เนื้อหาแบ่งเป็น 2 หัวเรื่องใหญ่ ๆ คือ ส่วนแนะนำภาษาจีน และไดอารี่การเดินทาง ในส่วนเล่าเรื่องใช้วิธีการดำเนินเรื่องผ่านเรื่องเล่า สอดแทรกสาระความรู้ทั้งการใช้ภาษา (ไวยากรณ์) และเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ (วัฒนธรรม) ในระหว่างการเล่าเรื่องแบ่งเป็น 4 วันหลัก ๆ ปิดท้ายแต่ละวันด้วยเรื่องเล่า
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
เรียนภาษาเกาหลีผ่านไดอารี่การเดินทาง สอดแทรกศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาเกาหลีง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น ซื้อของ กินอาหาร ช็อปปิ้งขึ้นรถลงเรือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
นำเสนอเรื่องราวชีวิต สังคมเกาหลีในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกประโยค คำศัพท์ สำนวนที่น่าสนใจ แบบพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผ่านการเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในเกาหลี มีการเพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์ต่าง ๆ ขึ้นจากเล่ม "ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก" มากขึ้น แต่ยังคงความสนุกสนานของเรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
Author : จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition
Author : ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
Publishing Date : Apr 05, 2017
เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการศึกษา การทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เพื่อนำไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟ้าและวงจรกำลังไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าที่ทำงานด้วยกลไกทางกล, ที่ทำงานด้วยแรงดัน, ที่ทำงานด้วยอุณหภูมิ, ที่ทำงานด้วยระดับสูง-ต่ำของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และยังมีรายละเอียดการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะใกล้ชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งเทคนิคการติดตั้งเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำที่สุด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการนำระบบ PLC มาใช้เป็นตัวควบคุมการทำงาน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
Publishing Date : Apr 05, 2017
ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้ เช่น มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติซึ่งมีหลายสาขาจึงเป็นเรื่องจำเป็น ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเมคาทรอนิกส์ไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก ระบบ PLC ระบบควบคุมอุณหภูมิ ตลอดจนการใช้ระบบ RFID เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเมคาทรอนิกส์ วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง
Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
Publishing Date : Apr 05, 2017
เนื่องจากการเรียนรู้ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกจะต้องเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นหลักการทำงานของอุปกรณ์ และส่วนที่เป็นวงจรการทำงาน และการออกแบบวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิกจะมีระบบอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบคอมพิวเตอร์, PLC เป็นต้น เพื่อให้วงจรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด ตำราเล่มนี้จึงรวบรวมวิธีการออกแบบวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิกหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้เป็นคู่มือศึกษาการออกแบบวงจร จนสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Author : ดวงพร เกี๋ยงคำ
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง 2nd Edition
Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
Publishing Date : Apr 05, 2017
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวชีวิตการทำงานในแต่ละวันของทั้งหัวหน้างานและลูกน้อง เข้ากับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทำได้จริง การเตรียมความพร้อมของตัวเราเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ “เก่ง” และ ”ดี” อย่างที่องค์กรคาดหวัง รวมถึงหลากหลายเรื่องราวที่หัวหน้างานที่ “เก่ง” และ “ดี” จำเป็นต้อง “รู้และเข้าใจ” เพื่อใช้บริหารคน ปัญหาที่เหล่าหัวหน้างานต้องตกม้าตายมาแล้วเพราะแค่ “เก่งงาน แต่ไม่เก่งคน” ตลอดจนทักษะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องยอมรับด้วย “ใจ” ไม่ใช่เป็นหัวหน้าเพียงแค่ ”ตำแหน่ง” เพราะ “การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว...แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้นยากยิ่งกว่า” เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายบุคคล หรือเจ้าของกิจการที่ต้องบริหารคน และผู้สนใจทั่วไป
Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
Publishing Date : Feb 06, 2019
เราไม่สามารถเลือกหัวหน้างานที่ดีสำหรับเราได้ แต่เราเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องได้เสมอ พบโจทย์ใหม่ที่ท้าทายหัวหน้างานยุคใหม่เช่นคุณ! บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานคืออะไร? เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเลือกลูกน้องที่ใช่มีอะไรบ้าง? ลูกน้องหลากรุ่นหลายสไตล์จะปรับจูนให้เข้าใจกันได้ยังไง? และอีกสารพัดปัญหาเรื่องคนที่มักจะถูกมองข้ามไป ได้ถูกรวมไว้แล้วในเล่มนี้ พร้อมนำเสนอเคล็ดลับ และข้อคิดดีๆ กลั้นกรองจากประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นคู่มือข้างกายที่หัวหน้างานนักปฏิบัติไม่ควรพลาด!!
Author : นพดล เวชวิฐาน
Publishing Date : Apr 05, 2017
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาในเล่มเริ่มด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของอุปกรณ์ หลักการทำงาน และวงจรควบคุมของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นระบบไฟฟ้าพื้นฐานในรถยนต์ ตั้งแต่ แบตเตอรี่ ฟิวส์ รีเลย์ ระบบประจุไฟ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน ระบบปัดน้ำฝน และระบบไฟฟ้ามาตรวัดต่าง ๆ
Author : นพดล เวชวิฐาน
Publishing Date : Apr 05, 2017
เนื้อหาต่อเนื่องจากตำรา "ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1" โดยเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวส. กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ก่อนจะกล่าวถึงหลักการทำงานและวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ ได้แก่ ระบบจุดระเบิดแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประจุไฟแบบใช้ไอซีเรกูเลเตอร์ ระบบควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้า ระบบควบคุมกระจกมองข้าง ระบบควบคุมการล็อกประตู ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง และระบบควบคุมพัดลมหม้อน้ำ
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.