ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
Publishing Date : Feb 04, 2019
ระหว่าง "ทำดี-รวยเร็ว" กับ "ทำเป็น-รวยก่อน" คุณจะเลือกอย่างไหนดี? เถ้าแก่มือโปรตัวจริง ย่อมไม่อยากจะเลือกเป็นแน่ แต่จะขอยึดทั้ง 2 อย่างนี้ไว้ สำหรับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ SMEs! หนังสือเล่มนี้ถือเป็น SMEs! ภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้
Author : สถาพร วังฉาย, ผศ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
Publishing Date : Feb 06, 2019
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Apr 04, 2017
หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Apr 05, 2017
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไขคือ สายไฟฟ้าและขนาดกระแส, การเดินสายในรางเคเบิล, กระแสลัดวงจรและแรงดันตก รวมถึงปรับปรุงภาคผนวกบางส่วน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และใช้ประกอบการทำงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง และวิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า
Author : สุภา ปัทมานันท์
Publishing Date : Mar 02, 2017
เล่มนี้สอนวิธีการแบ่งกลุ่มคำกริยา สอนการผันคำกริยาเป็นรูปต่าง ๆ ตารางรวมคำกริยาชั้นต้นที่ผันแล้ว นอกจากสอนผันกริยาแล้ว ยังสอนผันคำคุณศัพท์และมีตารางรวมคำคุณศัพท์ชั้นต้นที่ผันแล้วด้วยนะ เดี๋ยว ยังไม่หมด ในเล่มยังมีภาคผนวกเสริมอีก ทั้งตัวอย่างคำช่วยที่ใช้กับคำกริยาต่าง ๆ ตารางเทียบคู่สกรรมกริยาอกรรมกริยา รวมคำกริยาแยกตามกลุ่มและคำคุณศัพท์ い และ な
Author : ดวงพร เกี๋ยงคำ
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง 2nd Edition
Author : จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
Publishing Date : Feb 22, 2021
คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition
Author : บรรจง จันทมาศ
Publishing Date : Mar 22, 2017
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาในแต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมีหลักการคำนวณ การวิเคราะห ์ การแก้ปัญหาวงจรต่างๆ ซึ่งบางตอนได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น เหมาะสำหรับผู้สนใจในวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
Author : บรรจง จันทมาศ
Publishing Date : Mar 22, 2017
ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วยการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน เชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า สามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้าย บทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
Author : ประภา แสงทองสุข, Takashi MIURA, Yasujiro TAKEI, Naoko TAKATSUKA
Publishing Date : Mar 02, 2017
แบบเรียนยุคใหม่ จากซีรีส์ “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” → เน้นการเรียนรู้บทสนทนาพื้นฐานสำหรับใช้งานในโอกาสต่าง ๆ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น → รูปภาพสีสันสดใส 4 สีทั้งเล่ม พร้อมซีดีและแผ่นคำศัพท์ประกอบการเรียนรู้ → เป็นทั้งหนังสือเรียนในชั้นเรียน หรือเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย
Author : ประภา แสงทองสุข, ทาคาชิ มิอุระ, ยาสุจิโระ ทาเคอิ, นาโอโกะ ทาคัทสึกะ
Publishing Date : Mar 02, 2017
ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน เป็นเล่มที่ 3 จากซีรีส์ “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก เน้นการสนทนาในชีวิตประจำวันและสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจ สามารถเลือกเรียนจากบทใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ มีสไลด์ PowerPoint ประกอบการเรียนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
เรียนภาษาเกาหลีผ่านไดอารี่การเดินทาง สอดแทรกศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาเกาหลีง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น ซื้อของ กินอาหาร ช็อปปิ้งขึ้นรถลงเรือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.