ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : ปิยะเพ็ญ อู่กำธร 
Publishing Date : Dec 16, 2015
เล่มนี้สุโก้ย ! พูดญี่ปุ่นเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำ เทศกาล ของกิน แหล่งเที่ยวญี่ปุ่น ปูพื้นภาษาญี่ปุ่น ไปเรียน ไปเที่ยว อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
เรียนภาษาเกาหลีผ่านไดอารี่การเดินทาง สอดแทรกศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาเกาหลีง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น ซื้อของ กินอาหาร ช็อปปิ้งขึ้นรถลงเรือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ
Author : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
Publishing Date : Mar 02, 2017
นำเสนอเรื่องราวชีวิต สังคมเกาหลีในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกประโยค คำศัพท์ สำนวนที่น่าสนใจ แบบพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผ่านการเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในเกาหลี มีการเพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์ต่าง ๆ ขึ้นจากเล่ม "ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก" มากขึ้น แต่ยังคงความสนุกสนานของเรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
Author : บรรจง จันทมาศ
Publishing Date : Mar 22, 2017
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาในแต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมีหลักการคำนวณ การวิเคราะห ์ การแก้ปัญหาวงจรต่างๆ ซึ่งบางตอนได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น เหมาะสำหรับผู้สนใจในวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Apr 05, 2017
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไขคือ สายไฟฟ้าและขนาดกระแส, การเดินสายในรางเคเบิล, กระแสลัดวงจรและแรงดันตก รวมถึงปรับปรุงภาคผนวกบางส่วน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และใช้ประกอบการทำงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง และวิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า
Author : ประภา แสงทองสุข, Takashi MIURA, Yasujiro TAKEI, Naoko TAKATSUKA
Publishing Date : Mar 02, 2017
แบบเรียนยุคใหม่ จากซีรีส์ “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” → เน้นการเรียนรู้บทสนทนาพื้นฐานสำหรับใช้งานในโอกาสต่าง ๆ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น → รูปภาพสีสันสดใส 4 สีทั้งเล่ม พร้อมซีดีและแผ่นคำศัพท์ประกอบการเรียนรู้ → เป็นทั้งหนังสือเรียนในชั้นเรียน หรือเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย
Author : ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
Publishing Date : Apr 05, 2017
เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการศึกษา การทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เพื่อนำไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบวงจรควบคุมทางไฟฟ้าและวงจรกำลังไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าที่ทำงานด้วยกลไกทางกล, ที่ทำงานด้วยแรงดัน, ที่ทำงานด้วยอุณหภูมิ, ที่ทำงานด้วยระดับสูง-ต่ำของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และยังมีรายละเอียดการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะใกล้ชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งเทคนิคการติดตั้งเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำที่สุด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการนำระบบ PLC มาใช้เป็นตัวควบคุมการทำงาน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
Author : นพดล เวชวิฐาน
Publishing Date : Apr 05, 2017
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาในเล่มเริ่มด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของไฟฟ้าเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของอุปกรณ์ หลักการทำงาน และวงจรควบคุมของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นระบบไฟฟ้าพื้นฐานในรถยนต์ ตั้งแต่ แบตเตอรี่ ฟิวส์ รีเลย์ ระบบประจุไฟ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน ระบบปัดน้ำฝน และระบบไฟฟ้ามาตรวัดต่าง ๆ
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Apr 04, 2017
หนังสือเล่มนี้เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ด้านมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการต่าง ๆ
Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
Publishing Date : Apr 05, 2017
ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้ เช่น มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติซึ่งมีหลายสาขาจึงเป็นเรื่องจำเป็น ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเมคาทรอนิกส์ไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก ระบบ PLC ระบบควบคุมอุณหภูมิ ตลอดจนการใช้ระบบ RFID เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเมคาทรอนิกส์ วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง
Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
Publishing Date : Apr 05, 2017
เนื่องจากการเรียนรู้ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกจะต้องเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นหลักการทำงานของอุปกรณ์ และส่วนที่เป็นวงจรการทำงาน และการออกแบบวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิกจะมีระบบอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบคอมพิวเตอร์, PLC เป็นต้น เพื่อให้วงจรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด ตำราเล่มนี้จึงรวบรวมวิธีการออกแบบวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิกหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้เป็นคู่มือศึกษาการออกแบบวงจร จนสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Author : สุภา ปัทมานันท์
Publishing Date : Mar 02, 2017
เล่มนี้สอนวิธีการแบ่งกลุ่มคำกริยา สอนการผันคำกริยาเป็นรูปต่าง ๆ ตารางรวมคำกริยาชั้นต้นที่ผันแล้ว นอกจากสอนผันกริยาแล้ว ยังสอนผันคำคุณศัพท์และมีตารางรวมคำคุณศัพท์ชั้นต้นที่ผันแล้วด้วยนะ เดี๋ยว ยังไม่หมด ในเล่มยังมีภาคผนวกเสริมอีก ทั้งตัวอย่างคำช่วยที่ใช้กับคำกริยาต่าง ๆ ตารางเทียบคู่สกรรมกริยาอกรรมกริยา รวมคำกริยาแยกตามกลุ่มและคำคุณศัพท์ い และ な
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.