ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : ดร. จุรี สุชนวนิช
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "Hello AEC จีน" เล่มนี้ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างชนชาติในอาเซียน รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรก วัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศจีน
Author : มิชิโกะ มิยาซากิ , ซาซิโกะ โกชิ
Publishing Date : Feb 13, 2019
ภาษาญี่ปุ่นคุณพูดได้ สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็วๆ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานทุกวัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นจริง เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการสนทนาและการฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านรูปภาพและสามารถเข้าใจความหมายการตีความตามสถานการณ์ที่เห็นด้วยตัวเอง เพียง 20 ชม. ความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม มีซีดีประกอบ ในซีดีเป็นการออกเสียง ในเรื่องแนะนำภาษาญี่ปุ่น , คำทักทายและสำนวนวลี , บทสนทนา ,คำศัพท์และสำนวน , และแบบฝึกหัด ในแต่ละบท
Author : คาซูมิ ศรีจักรวาฬ, รศ. วีรวรรณ วชิรดิลก
Publishing Date : Feb 13, 2019
"Hello AEC ญี่ปุ่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงาน โดยนำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น เเละภาษาอังกฤษ สอดเเทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียมเเละมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศญี่ปุ่น
Author : ดร. เมชฌ สอดส่งกฤษ
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "เก่งจีน 30 ชม." เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศจีนของผู้เขียน เนื้อหาแบ่งเป็น บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐานด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้
Author : ผู้เขียน Ayoko Masuda (อายาโกะ มาสุดะ) ผู้แปล รศ.ดร. สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "เรียน 100 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกลาง-สูง ผ่านการ์ตูน" เล่มนี้ ได้รวบรวมสำนวนไวยากรณ์ที่ใช้คำคล้ายกัน 15 คู่ และสำนวนไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายกัน 35 คู่ โดยนำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของความหมายและวิธีใช้ นำเสนอผ่านการ์ตูน 4 ช่อง พร้อมทั้งอธิบายประเด็นความแตกต่างที่สำคัญ รวมถึงยกประโยคตัวอย่างประกอบ ตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งการใช้ การแต่งประโยค และการสนทนา จนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เนื้อหายังครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N3 ด้วย จึงใช้อ่านเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N3 ได้เช่นกัน โดยจะแบ่งระดับความยากง่ายตามจำนวนดาวที่กำกับข้างหลังไวยากรณ์ ผู้เรียนภาษญี่ปุ่นในระดับกลาง-สูง จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่
Author : ผู้เขียน ประภา แสงทองสุข (Prapa Sangthongsuk),Takashi Miura,Yasujiro Takei,Naoko Takatsuka ผู้แปล รศ.ดร. บุษบา บรรจงมณี, ผศ. วันชัย สีลพัทธ์กุล
Publishing Date : Feb 13, 2019
ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยม ที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก เนื้อหาเน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน และสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจ เช่น อาหารการกิน การเรียน กิจกรรม ความเป็นอยู่ ชีวิตในโรงเรียน ชีวิตเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่น ฯลฯ นำเสนอผ่าน "โคะฮะรุ" เด็กนักเรียนหญิงแลกเปลี่ยนชั้น ม.ต้น จากประเทศญี่ปุ่น และเพื่อนชาวไทย
Author : ผู้เขียน ประภา แสงทองสุข (Prapa Sangthongsuk),Takashi Miura,Yasujiro Takei,Naoko Takatsuka ผู้แปล รศ.ดร. บุษบา บรรจงมณี, ผศ. วันชัย สีลพัทธ์กุล
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกหรือวิชากิจกรรม เนื้อหาเน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในระดับประโยคสั้นๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาประกอบด้วย สนทนาภาษาญี่ปุ่น และ วัฒนธรรมญี่ปุ่น นำเสนอผ่าน "โคะฮะรุ" เด็กนักเรียนหญิงแลกเปลี่ยนชั้น ม.ต้น จากประเทศญี่ปุ่น และเพื่อนชาวไทย สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย PowerPoint ที่เป็นภาษาไทย แรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยรูปภาพสีสันงดงามมากมาย
Author : ผศ.ดร. ณัฐวิภา วิริยา
Publishing Date : Feb 11, 2019
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม English For Communication in Hotel Business ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น และสำคัญด้านการโรงแรม ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม English for Communication in Hotel Business หนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม" เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นและสำคัญด้านการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีประโยคและคำศัพท์สำคัญที่ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรงแรมและพนักงาน (Hotel and Staff) จองห้องพัก (Room Reservation) สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในโรงแรม (Hotel Facilities and Services) การให้บริการของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Service) ห้องอาหาร (Restaurant ) สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency ) และการลงทะเบียนออกจากที่พัก (checking Out)
Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
Publishing Date : Feb 11, 2019
เรียนรู้ตัวอักษรจีนพี้นฐาน พร้อมคำอ่าน Pin Yin คำแปล และวิธีเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องทั้งไทย - จีน - อังกฤษ
Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
Publishing Date : Feb 11, 2019
เรียนรู้ตัวอักษรจีนพี้นฐาน พร้อมคำอ่าน Pin Yin คำแปล และวิธีเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องทั้งไทย - จีน - อังกฤษ
Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
Publishing Date : Feb 11, 2019
เรียนรู้ตัวอักษรจีนพี้นฐาน พร้อมคำอ่าน Pin Yin คำแปล และวิธีเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องทั้งไทย - จีน - อังกฤษ
Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
Publishing Date : Feb 11, 2019
เรียนรู้ตัวอักษรจีนพี้นฐาน พร้อมคำอ่าน Pin Yin คำแปล และวิธีเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องทั้งไทย - จีน - อังกฤษ
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.