ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Book

  • View :
Author : สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Publishing Date : Oct 12, 2019
Author : Taxbugnoms
Publishing Date : Jul 26, 2019
Author : IDG
Publishing Date : Jul 26, 2019
Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Publishing Date : Jun 28, 2019
Author : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
Publishing Date : Feb 14, 2019
หนังสือที่จะทำให้ผู้ใช้งาน Eaxel ทุกคน เขียนโปรแกรม Excel VBA ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม การสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้เองใน Excel การจัดการข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมกำหนดการทำงานตามเหตุการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลด้วย Charts ชนิดต่างๆ ซึ่งใช้งานได้กับ Excel 2007 และ 2003 นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย โดยนำจากตัวอย่างที่พบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อวันในชีวิตคนทำงานมาประกอบการศึกษา แม้ว่าคุณจะไม่เคยหรือไม่ชอบการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย
Author : ดร. จุรี สุชนวนิช
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "Hello AEC จีน" เล่มนี้ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างชนชาติในอาเซียน รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรก วัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศจีน
Author : มิชิโกะ มิยาซากิ , ซาซิโกะ โกชิ
Publishing Date : Feb 13, 2019
ภาษาญี่ปุ่นคุณพูดได้ สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็วๆ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานทุกวัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นจริง เก่งญี่ปุ่น 20 ชม. มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการสนทนาและการฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านรูปภาพและสามารถเข้าใจความหมายการตีความตามสถานการณ์ที่เห็นด้วยตัวเอง เพียง 20 ชม. ความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม มีซีดีประกอบ ในซีดีเป็นการออกเสียง ในเรื่องแนะนำภาษาญี่ปุ่น , คำทักทายและสำนวนวลี , บทสนทนา ,คำศัพท์และสำนวน , และแบบฝึกหัด ในแต่ละบท
Author : คาซูมิ ศรีจักรวาฬ, รศ. วีรวรรณ วชิรดิลก
Publishing Date : Feb 13, 2019
"Hello AEC ญี่ปุ่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงาน โดยนำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น เเละภาษาอังกฤษ สอดเเทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียมเเละมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศญี่ปุ่น
Author : ดร. เมชฌ สอดส่งกฤษ
Publishing Date : Feb 13, 2019
หนังสือ "เก่งจีน 30 ชม." เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศจีนของผู้เขียน เนื้อหาแบ่งเป็น บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐานด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.