ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

ENTERPRISE E-TECH

To save our world by reading e-book instead of paper book. It is now available at E-TECH Library.

MainMenu E-Magazine

  • View :
Author : -
Publishing Date : Nov 02, 2015
ComputerWorld December 2014
Author : -
Publishing Date : Nov 02, 2015
นิตยสาร ปลูก plook Issue 53 May 15
Author : -
Publishing Date : Nov 02, 2015
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2558) Shaping the World อนาคตใหม่บนภูเขาข้อมูล การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิตมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัย ปัจจุบันนวัตกรรมทางดิจิทัลกำลังทำหน้าที่นั้นอีกครั้งในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและผู้คนให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลขนาดใหญ่ พลิกกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ลดอคติและการคาดเดา เพื่อนำไปสู่ศักยภาพใหม่ที่รอวันค้นพบ
Author : -
Publishing Date : Nov 02, 2015
Tourism Unbound Vol. 1 Issue. 34
Author : แปลจากวารสาร Soi to Ku
Publishing Date : Nov 02, 2015
เรามักจะได้ยินผู้นำทางการเมืองพูดถึงปัญหาต่าง ๆ เสมอว่า ต้องมีการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ มานับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าใน ยุคใด ไม่ว่าในเรื่องการศึกษา ในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้ จากในสังคมของ ประเทศญี่ปุ่นมากนัก ถ้าไม่เจอกับปัญหาหนัก ๆ จริง ๆ เพราะว่า การปฏิรูปนั้นเป็นเรื่องยาก ละเอียดอ่อน ใช้เวลา นาน และมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูง เพราะต้องลงทุน สูง และเผชิญกับการต่อต้าน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จึงควรจะมีการปรับปรุงเล็ก ๆ ที่ทำอย่างต่อเนื่อง จึงมีคำว่าไคเซ็นเกิดขึ้น เราเองมักจะ ใจร้อนที่ต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ให้เกิดขึ้นในฉับพลัน โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลย จึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เลย ดังเช่นตัวอย่างที่ เราได้เห็นในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในด้านการใช้ชีวิต หรือการผลิต การทำ ธุรกิจ มีการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้นเสมอ จึงจะเห็นได้ ว่าจากการไคเซ็นต่าง ๆ ดังกล่าว เกิดสินค้าที่มีไอเดียแปลก ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะเวลาจะไคเซ็น เราจะมองจุด ที่เป็นจุดย่อย ที่เรียกว่า Warm eye view ดัดแปลงบาง อย่างเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ แต่ หากจะปฏิรูป ก็จะมองภาพกว้าง ที่เรียกว่า Bird eye view ซึ่งมองเห็นภาพโครงสร้างโดยรวม แต่ไม่สามารถมองเห็น จุดย่อยรายละเอียดได้ จึงทำให้แก้ไขได้ไม่ถึงแก่นแท้ของ ปัญหา
Author : แปลจากวารสาร Soi to Ku
Publishing Date : Nov 02, 2015
การทำไคเซ็นในงานบริการ หรือการขายนั้น ดูเหมือนว่าจะทำกันได้ยาก เพราะว่าไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ หรือหน้างานที่เหมือนสายการผลิต ลูกค้าแต่ละคนก็แตกต่างกัน ความต้องการก็ไม่เหมือนกัน สถานที่ทำงานก็ไม่ค่อยแน่นอน สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้การปรับปรุงงานไคเซ็นนั้นพัฒนาได้ล่าช้ากว่างานการผลิต อย่างไรก็ตาม หากทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของงานบริการหรือการขายแล้ว ก็สามารถปรับปรุงได้อย่างมาก เรามักจะชมเชยว่าในประเทศญี่ปุ่นให้การบริการที่ดี น่าประทับใจอย่างมาก หากใช้หลักการทางด้านการตลาดมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แล้ว ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ซึ่งปัจจัยได้แก่ คน กระบวนการ สภาพทางกายภาพ และสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือ การปรับปรุงสภาพทางกายภาพ เช่น ทำให้มีความสะอาด สะดวก สบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องต่อมาก็คือ กระบวนการ ทำอย่างไรให้กระบวนการนั้น ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย และมีความรวดเร็ว สิ่งที่ยากที่สุดคือ เรื่องคน ทำอย่างไรจึงจะให้มี Spirit Mind มีจิตใจที่อยากจะบริการ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ถึงแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็มีตัวอย่างการทำไคเซ็นในงานบริการ หรือการขาย จากญี่ปุ่นให้ดูอยู่มากมาย
 
 

Copyright © E-TECH. (E-TECH) All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.