นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานเว็บไซด์ https://e-lib.e-tech.ac.th/ ทั้งนี้ในการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการของ https://e-lib.e-tech.ac.th/ นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการให้บริการของ https://e-lib.e-tech.ac.th/ กรุณาอ่านนโยบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม ดังต่อไปนี้


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดทำเว็บไซต์ https://e-lib.e-tech.ac.th/ นี้ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยให้บริการดังนี้ นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และอีบุ๊ค รวมถึงรูปแบบข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และคำบรรยายอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อมูลหรือบริการต่างๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง


ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน https://e-lib.e-tech.ac.th/ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะเก็บเป็นความลับ สำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำ ดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก https://e-lib.e-tech.ac.th/ หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ https://e-lib.e-tech.ac.th/ ได้ให้ไว้


สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการ


เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยสมาชิกจะไม่ใช้ เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ, จะไม่ใช้ ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน, จะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้าย ผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

2. สมาชิกต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะสมาชิกนั้นเท่านั้น

3. จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ

4. จะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ ของสมาชิกท่านอื่นๆ, สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่นการแสดงความคิดเห็นใดๆ ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามี ผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ วิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. ห้ามสมาชิกกระทำการดังต่อไปนี้

(5.1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(5.2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(5.3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(5.4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5.5) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น

(5.6) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) หรือ (5.5) ถ้าสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มีสิทธิลบหรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ

6. สมาชิกตกลงที่จะปกป้องวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคล ที่สามรวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ โดยละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาทในการใช้บริการของ https://e-lib.e-tech.ac.th/ และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

การสละข้อเรียกร้อง

1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสารของสมาชิกและเนื้อหาข้อมูลที่สมาชิก บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน https://e-lib.e-tech.ac.th/ รวมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก

2. ผู้เป็นสมาชิก https://e-lib.e-tech.ac.th/ ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ นั้นๆเองวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/

3. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่าคำแนะนำของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไป เพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะไม่รับผิดใดๆในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไป ในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสมาชิกที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ สมาชิกท่านอื่นๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของสมาชิกท่านนั้น

2. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โฆษณาเพื่อ https://e-lib.e-tech.ac.th/ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นสมาชิกไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการ

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือ บุคคลที่สามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน https://e-lib.e-tech.ac.th/

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ โดยไม่แจ้งหรือแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้า

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ https://e-lib.e-tech.ac.th/ โดยทันที และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อ บุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้

สมาชิกที่ใช้บริการ https://e-lib.e-tech.ac.th/ จากทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ https://e-lib.e-tech.ac.th/ กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ library.e-tech.ac.th หรือติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์


ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด
© E-TECH E-LIBRARY. All Right reserved Powered by Bookdose | Version 1.0.5-