หน้าหลัก

มิถุนายน 7, 2022989 13

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาเอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจรที่แรกในประเทศไทย


มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กร การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นอกจากนั้นยังสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ด้านกัญชาศาตร์และพืชสมุนไพร ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะด้านธุรกิจอย่างครบวงจร บนพื้นฐานของภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร กัญชงและกัญชาในแวดวงจำกัด ทั้งในด้านระบบการเพาะปลูกกัญชงและกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การแปรรูปเป็นอาหาร เวชสำอาง ตลอดจนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างเป็นระบบครบ กระบวนการเริ่มจากต้นน้ำซึ่งครอบคลุมกระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ช่วงกลางน้ำที่ครอบคลุมการแปรรูปวัตถุดิบ สู่ช่วงปลายน้ำเพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเชิงวิชาการบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกัญชง และ กัญชา สู่สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรการเรียนแบบครบวงจร ที่เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคนิคไบโอเทคโนโลยี การสกัด การแปรรูป เทคโนโลยีทางการเงิน การตลาด เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษา ที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพร ด้านอาหารและยา ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือน กรกฏาคม นี้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000.- บาท


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ โทร. 081-9149946 ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข โทร. 089-8507090 และ ผศ. ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร. 099-4441561 สมัครเรียน โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 หรือ www.payap.ac.th


ขอขอบคุณ

ข้อมูล :เชียงใหม่นิวส์,มหาวิทยาลัยพายัพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด
© E-TECH E-LIBRARY. All Right reserved Powered by Bookdose | Version 1.0.5-